Jesteś tutaj: Strona główna Regulamin

Regulamin serwisu i Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy "Regulamin" został wydany przez firmę Pharm Rep Polska, wydawcę serwisu Experts in Pharma publikowanego w domenie www.expertsinpharma.pl, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 46, NIP: 537-193-39-29, REGON: 030313187, dalej zwaną „Wydawcą”.

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Wydawcą, a osobami fizycznymi (w tym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanymi dalej również: „Klientami”) za pośrednictwem witryny internetowej 
http://www.expertsinpharma.pl, zwanej dalej „Serwisem”.


3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.). Regulamin dostępny jest na stronach Wydawcy.

2. Wydawca – Pharm Rep Polska z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Sitnicka 46, NIP: 537-193-39-29, REGON: 030313187.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Wydawcę. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Serwis – serwis Experts In Pharma, dostępny w ramach domeny expertsinpharma.pl administrowanej przez Wydawcę, umożliwiający w szczególności dostęp do Usług Serwisu, w tym także dostęp do treści płatnych.

5. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Usług, w tym w szczególności do Usługi prenumeraty cyfrowej, możliwa jest dopiero po rejestracji i założeniu przez Użytkownika Konta i zakupie określonego pakietu (w tym uiszczenie odpowiedniej Opłaty).

6. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis PayU, umożliwiający płatność za Usługi świadczone przez Wydawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach i z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed serwis płatności PayU.

7. Opłata – opłata za korzystanie z treści płatnych w formie zakupionego Pakietu należna Wydawcy od Użytkownika, ustalana według cennika Wydawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy. Użytkownik zostaje wyraźnie poinformowany o cenach Usług zanim podejmie decyzję o zawarciu Umowy.

8. Konto Użytkownika – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym logowaniu w Serwisie), i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.

9. Treści bezpłatne – treść, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Wydawca.

10. Treści płatne – określone cyfrowe treści lub materiały dostępne w Serwisie za opłatą w ramach dostępu do treści płatnych.

11. Pakiet – całość uprawnień (prenumerata/subskrypcja) Użytkownika związanych z korzystaniem z usługi, umożliwiających w szczególności dostęp do cyfrowych treść lub materiałów. Użytkownik, w zależności od wybranych przez siebie Pakietów, otrzymuje dostęp do zestawu treści lub materiałów, które mogą się zmieniać poprzez ich dodawanie lub usuwanie, w taki jednak sposób, by wszystkie postanowienia umowy były zachowane. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (jednak bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem przez Wydawcę takich zmian) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Pakietów. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne będą w Serwisie. Pakiet może obejmować, prócz treści Serwisu, także usługi dostępu do innych treści płatnych Wydawcy lub ewentualnych innych świadczeń wybranych przez Użytkownika z aktualnej oferty Wydawcy, a wskazanych w ramach oferty Serwisu.

12. Okres prenumeraty (subskrypcji) – określony czas objęty obowiązywaniem umowy zawartej na czas oznaczony, w którym Użytkownik posiada dostęp do treści płatnych, za który zobowiązany jest dokonać opłaty.

13. Usługa prenumeraty cyfrowej – usługa umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do treści, co w przypadku płatnej usługi oznacza przejście procedury wskazanej w Regulaminie, a także dokonanie opłaty za wybrany Pakiet. Treść umowy łączącej Użytkownika z Wydawcą określone są przez postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyznaczają je warunki podane w trakcie procesu zakupowego (w szczególności rodzaj Pakietu, cena, zgody, dodatkowe warunki np. określające zasady danej promocji). Umowy są zawierane na odległość drogą elektroniczną.

III. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Użytkownikom treści cyfrowych. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są, lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników Serwisu.

2. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Usługi w postaci dostępu do treści płatnych świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego odpowiedzialność.

5. Wydawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisu, jednak nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Serwisu i Usług w zakresie, w jakim uzależnione jest to od sieci Internet, z której korzysta Użytkownik.

IV. Rejestracja i aktywacja Konta

1. Dostęp do poszczególnych Usług udostępnionych w Serwisie możliwy jest zarówno dla zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik niezalogowany ma możliwości przeglądania zasobów Serwisu, w tym treści niepłatnych. Przy czym założenie Konta i rejestracja są niezbędne do korzystania z usług płatnych.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta, warunkujące dostęp do usług płatnych. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik wypełnienia odpowiedni formularz wygenerowany przez Serwis. Skuteczna rejestracja w Serwisie uzależniona jest od dobrowolnej akceptacji Regulaminu Serwisu, co Użytkownik poświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji. 

3. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania innych zgód. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia skorzystania z usług dostępnych dla Użytkownika zarejestrowanego.

4. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu przycisku potwierdzającego rejestrację, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Dopiero kliknięcie otrzymanego linku aktywacyjnego oznacza skuteczną rejestracją i aktywację Konta.

5. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Wydawcy.

6. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

7. W przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do treści płatnych, dostęp do tych treści z wykorzystaniem jednego Konta może mieć jedna osoba.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu. Aby tego dokonać, Użytkownik powinien poinformować Wydawcę o takim żądaniu na adres office@expertsinpharma.pl.

9. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta (w celu świadczenia usługi), powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

10. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegnie dostęp do wykupionych przez niego Pakietów oraz innych informacji zapisanych w ramach Konta.

11. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika, w tym jego dane związane z dokonanymi zakupami, a także utracony zostanie dostęp do zakupionych treści płatnych. Ponowna rejestracja nie powoduje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z treści zakupionych przed usunięciem Konta.

V. Treści płatne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Prenumeraty cyfrowej jest wybranie przez Użytkownika Pakietu oferowanego przez Wydawcę oraz zawarcie przez Użytkownika umowy z Wydawcą.

2. Cennik Pakietów jest umieszczony w Serwisie.

3. Aby Umowa została zawarta wymagane jest by Użytkownik: (a) był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego; (b) posiadał Konto; (c) przez cały czas procesu zakupowego pozostawał zalogowany; (d) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego; (e) dokonał stosownej opłaty.

4. W wyniku przejścia procesu zakupowego Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych. Dostęp do treści płatnych wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany.

5. Użytkownik po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych po zawarciu umowy. Potwierdzając dokonanie zakupu Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do płatnych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Wydawca może oferować Użytkownikowi usługi w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.

8. Umowa na czas oznaczony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranego przez siebie Pakietu na czas z góry określony, po upływie którego umowa wygasa.

12. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik, aby uzyskać ponowienie dostęp do treści płatnych powinien ponownie dokonać zakupu wybranego Pakietu.

VI. Zasady płatności

1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące danego Pakietu bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Wydawcę prace techniczne Serwisu. Każde zamówienie musi uzyskać akceptację Wydawcy wyrażaną za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/adres podany podczas rejestracji Konta w Serwisie, co oznacza, że po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Wydawca potwierdzi przyjęcie zamówienia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) przesyłając taką informację na podany adres mailowy.

2. Składając zamówienie Użytkownik dokonuje wskazania: (a) rodzaju Pakietu; (b) sposobu płatności, przy czym Użytkownik może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Wydawcy lub w formie płatności online za pośrednictwem systemu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS nr 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444.

3. Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach tych Użytkownik będzie informowany w sposób wskazany w Regulaminie.

5. Wydawca do każdego opłaconego zamówienia wystawia fakturę VAT, która jest wysyłana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia online. Użytkownik może również dokonać płatności na podstawie wcześniej otrzymanej faktury proforma lub faktury VAT przelewowej. W przypadku wyboru takiej formy płatności Użytkownik powinien przesłać taką informację na adres prenumerata@expertsinpharma.pl lub skontaktować się telefonicznie z Wydawcą. Na życzenie Użytkownika Wydawca może wysłać fakturę w formie papierowej.

6. Opłaty za dany Pakiet zamieszczane są w cenniku wyświetlonym Użytkownikowi w Serwisie. Ceny podane w Serwisie zawierającą podatek VAT lub są z niego zwolnione. Wiążąca jest cena podana w chwili zakupu danego Pakietu.

7. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji, w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.

8. Autoryzacja transakcji online, w tym płatności kartą kredytową lub debetową, dokonywana jest przez serwis rozliczeniowy PayU przy współpracy z bankiem, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje płatności, lub który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące Użytkownika (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego PayU. Wydawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności, jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez niego płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU.

VII. Newsletter

1. Na wyraźne żądanie Użytkownika, może on zamówić subskrypcję bezpłatnego Newslettera.

2. Subskrypcja Newsletter umożliwia zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji na podany adres e-mail Użytkownika związanych z tematyką Serwisu, w tym treści informacyjnych o nowych artykułach, aktualnościach rynkowych, rekomendacjach produktowych. Newsletter może także zawierać treści reklamowe, promocyjne i handlowe, np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów Wydawcy lub przesyłane na zlecenie jej Partnerów biznesowych.

3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu.

4. W przypadku zamawiania subskrypcji przez użytkowników zalogowanych, wykorzystywany przez Wydawcę będzie adres e-mail podany podczas rejestracji do Serwisu (zakładania Konta), jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę,

5. Po podaniu adresu e-mail w oknie zapisu na Newsletter komercyjny, Użytkownik otrzyma na ww. adres e-mail link aktywacyjny. Klikając w otrzymany link aktywacyjny, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dostarczanych przez Wydawcę w imieniu własnym lub na zlecenie jego Partnerów w postaci Newslettera komercyjnego.

6. Brak potwierdzenia aktywacji usługi subskrypcji Newslettera i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 7 dniach od daty rejestracji.

7. Newslettery mogą być różnicowane pod względem treści w zależności od statusu użytkownika (zarejestrowany/niezarejestrowany).

8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Wydawcę natychmiastowo.

9. Wydawca informuje, iż podczas korzystania z subskrypcji Newslettera w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

10. Administratorem danych osobowych Użytkownika w zakresie wyżej opisanej subskrypcji jest Pharm Rep Polska z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 46, NIP: 537-193-39-29, REGON: 03031318.

11. Prawa Użytkownika: Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezesa UODO). W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika – przysługuje mu także prawo do przenoszenia danych.

12. Uzasadniony interes Administratora: Dane podane w formularzu rejestracji do Newslettera lub podczas ich edycji mogą być przetwarzane w celu marketingowym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe) przez Administratora, wobec czego Użytkownik może wyrazić sprzeciw.

13. Marketing Partnerów: Jeżeli Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę marketingową, zapisując się do Newslettera komercyjnego – dane osobowe z formularza rejestracji lub edycji danych w zapisie na Newsletter będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług naszych Partnerów, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.

14. Wydawca może oferować także Newslettery redakcyjne zawierające w szczególności treści redakcyjne będące rodzajem usługi świadczonej na rzecz użytkowników Serwisu.

15. W przypadku wskazanym w punkcie powyższym podstawa przetwarzania danych użytkownika będzie art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

VIII. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownikom zabrania się: (a) kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści, do których dostęp uzyskuje w ramach Serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części; (b) umieszczania odesłań do strony internetowej Wydawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści; (c) zwielokrotniania materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; (d) rozpowszechniania opracowań treści i materiałów, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami; (e) realizowania nadań treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

3. Zawartość Serwisu (w tym zawarte w niej treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Wydawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

4. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

5. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści, nie objęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego wykorzystania określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej, uprzedniej zgody.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik może skontaktować się Wydawcą poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres: office@expertsinpharma.pl

IX. Odpowiedzialność/Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

2. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

3. Wydawca zastrzega prawo do: (a) zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury określonej w Regulaminie; (b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Wydawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług; (c) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

5. Wydawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

6. Wydawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

7. Dostęp do Treści/Usług zamieszonych w Serwisie może być utrudniony w przypadku wystąpienia awarii powstałej z przyczyn niezależnych od Wydawcy. W takim przypadku Wydawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego dostępu do Serwisu w możliwie najkrótszym okresie czasu.

8. Wydawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w sytuacji podjęcia decyzji o wycofania tych treści lub materiałów.

9. Wydawcy przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług w ramach Serwisu w przypadku gdy Użytkownik: (a) wykorzystuje Serwis w tym treści w nim zamieszczone do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; (b) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu i jego usług; (c) w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Serwisu; (d) dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego wezwania zaprzestania naruszeń oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

X. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Wydawcę w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Wydawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu "Kontakt" w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: office@expertsinpharma.pl (wiadomość e-mail w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie; (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych powyżej, Wydawca zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do jej uzupełnienia. W przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała powyżej wskazanych danych w zakresie niezbędnym do kontaktu z Użytkownikiem składającym reklamacje Wydawca uprawniony jest do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpatrzenia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Wydawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego powyżej o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Wydawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Spory pomiędzy Wydawcą a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XI. Odstąpienie

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie nie wiąże się obowiązkiem ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Wydawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przesyłać na adres: Pharm Rep Polska, ul. Sitnicka 46, 21-500 Biała Podlaska lub drogą e-mail na adres office@expertsinpharma.pl.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Wydawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub autoryzacji Użytkownika.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, gdzie Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Kliknięcie opcji „Kupuję i Płacę" podczas procesu zakupowego, czyli zawarcie przez Użytkownika umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza żądanie Użytkownika rozpoczęcia spełniania świadczenia przez Wydawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Użytkownika z prawa odstąpienia od takiej umowy.

7. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia ze strony Wydawcy.

XII. Wskazówki dla Autorów

Zachęcamy potencjalnych Autorów do nadsyłania tekstów i innych materiałów do publikacji. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca niezamówionych materiałów. Przesłanie tekstu do redakcji jest równoważne z wyrażeniem zgody wszystkich Autorów na jego publikację. Przekazując zdjęcie do redakcji Autor oświadcza, że nie narusza ono przepisów prawa ani chronionych dóbr osób trzecich, co oznacza, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na publikację wizerunku. Autor oświadcza również, że jest w pełni uprawniony do dysponowania zdjęciem zgodnie z prawem autorskim i godzi się na jego bezpłatną publikację w Serwisie ExpertsInPharma.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, bądź w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy zarejestrowani posiadający konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich podczas rejestracji w Serwisie, informacji o zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia zmian w życie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przesłanymi informacjami.

3. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie przekazane Wydawcy pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

4. W przypadku dostępu do treści płatnych Serwisu, zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie do umów prenumeraty zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.

5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Wydawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

6. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.

Polityka prywatności


Marketing farmaceutyczny, Przedstawiciel Medyczny, Przedstawiciel Farmaceutyczny, Praca. Pharma News. Fuzje. Przejęcia.

Ucz się od najlepszych ekspertów sektora farmaceutycznego.